LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ - KCX Linh Trung 2

 

Kết quả giám sát chất lượng nước sạch - tháng 5/2024 (Xem)
Kết quả quan trắc nước thải tự động - tháng 5/2024 (Xem)
Kết quả quan trắc nước thải định kỳ - tháng 5/2024 (Xem)
Kết quả quan trắc bùn thải định kỳ - tháng 5/2024 (Xem)
Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356